Friday, April 22, 2011

Senarai Tugas Penasihat

SENARAI TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN\PENASIHAT  
Berikut adalah senarai tugas dan tanggungjawab yang perlu diketahui oleh 
seseorang guru penasihat:- 
1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik AJK baru.  
2. Memastikan ada perlembagaan atau peraturan  
3. Memastikan aktiviti yang dijalankan adalah selaras dengan objektif sekolah  
4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang terkandung dalam 
perlembagaan atau peraturan  
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar  
6. Memastikan aktiviti berjalan seperti yang dirancang  
7. Memikirkan strategi untuk peningkatan kecemerlangan pelajar\pasukan  
8. Memastikan kewangan persatuan\ kelab\unit diurus dengan baik dan beretika perlukan tindakan\perhatian\semakan\penyiasatan pihak pentadbir  

9. Memastikan tidak ada kutipan kewangan tanpa melalui mesyuarat AJK dan 
tanpa keluluskan oleh pihak pentadbir  
10. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan  
11. Membuat laporan lengkap atau surat rasmi mengenai sebarang kejadian yang 


12. Memastikan bahawa pasukan yang guru anggotai sebagai penasihat adalah 
berdaftar dan diluluskan oleh pihak pentadbir  
13. Mengurus penyertaan ahli sama ada di peringkat sekolah,daerah,bahagian 
atau yang lebih tinggi  
14. Memohon kebenaran kepada ibu bapa\penjaga pelajar melalui pengurusan 
sekolah jika khidmat\kepakaran\kebolehan mana-mana pelajar diperlukan di 
luar sekolah  
15. Bersedia untuk menjadi guru pengiring bagi sebarang penyertaan pelajar 
tanpa mengira peringkat pertandingan\pengelolaan\anjuran\projek\lawatan 
dan sebagainya  
16. Memastikan aktiviti yang disertai di mana-mana peringkat adalah diakui oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia atau wakilnya  
17. Bertanggungjawab merekodkan penglibatan dan pencapaian pelajar  
18. Memastikan unit yang dipimpin itu berada dalam keadaan harmoni  
19. Memastikan ruang dan aktiviti adalah selamat untuk pelajar melakukan 
sebarang penyertaan atau penglibatan dalam apa juga situasi  
20. Memberi kebenaran kepada ahli yang berkebolehan\menunjukkan bakat 
untuk menyertai aktiviti mana-mana unit\kelab\persatuan yang mana 
difikirkan atau dikehendaki ahli berkanaan  untuk mewakili 
sekolah\daerah\bahagian dan peringkat yang lebih tinggi  
21. Memastikan batas aktiviti\perkumpulan\penglibatan mengikut kesesuaian 
norma jantina pelajar dan kesesuaian berpakaian  
22. Memastikan semua pelajar tidak terkecuali daripada melakukan aktiviti 
kecuali mengikut keadaan yang wajar  
23. Menanda rekod kehadiran\buku rekod kehadiran ahli  
24. Menhgadiri mesyuarat\kursus\taklimat berkaitan dengan unit  
25. Memastikan tidak ada unsur khianat\penganiayaan\deskriminasi terhadap ahli 
26. Memastikan tidak ada unsur subersif tersebar di kalangan ahli  
27. Mencadang dan memberikan penghargaan kepada ahli yang berketrampilan  
28. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program  
29. Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan perjawatan ketika 
melakukan tugasnya sebagai guru penasihat\pembimbing.  
30. Bekerjasama dan menjalankan tugas-tugas yang diarah oleh Guru Besar  

No comments:

Post a Comment